Allmogegetter - göingeget, jämtget, lappget
Föreningen | Allmogegetter | Bevarandet | Getskötsel | Länkar | Forum | Hem  
FÖRENINGEN   »Stadgar   »Plan och riktlinjer   »Avelsplan  

Stadgar för Föreningen Allmogegeten

Antagna av årsmötet den 31 maj 2015

§1

Föreningens namn är Föreningen Allmogegeten.

§2

Verksamheten är ideell, av allmännyttig karaktär, utan inblandning av politik eller religion.

§3

Ändamålet är att genom genbanksverksamhet, där levande djur utgör grunden, verka för bevarande av allmogegetter. Med bevarande åsyftas definitionen bevara = spara/skydda.

§4

Medlem är den som erlagt aktuell årsavgift eller den som av tidigare årsmöte befriats från sådan (hedersmedlem).
Medlem som med uppenbar avsikt skadar föreningens intressen eller målsättning kan, på förslag av styrelsen, uteslutas av årsmötet. Utesluten medlem kan begära återinträde vid ett kommande årsmöte.

§5

Styrelsen utses av årsmötet och ska bestå av udda antal ordinarie medlemmar; ordförande, kassör och minst en ledamot samt styrelsesuppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och vice ordförande om behov finns.
Ordförande väljs på ett år. Kassör och ordinarie ledamöter väljs på två år, så att hälften av dem årligen står i tur att avgå. Styrelsesuppleanter väljs på ett år och anges i vilken ordning de ska inträda. Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen.

§6

Revisorer, valberedning och ev. övriga funktionärer väljs på ett år. Revisorerna ska vara minst en och högst två ordinarie, samt minst en och högst två suppleanter. Valberedningen skall bestå av minst två personer. En av dessa skall utses till sammankallande.

§7

Styrelsen är beslutande då antalet röstberättigade överstiger halva antalet ordinarie ledamöter. Rösträtt tillkommer suppleant vid inträde i ordinarie ledamots ställe. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§7

Styrelsen åligger att främja föreningens målsättning, att verkställa årsmötets beslut, att föra protokoll vid styrelsemöten, att upprätta årsredovisning till årsmötet i form av verksamhetsberättelse och balansräkning samt ge förslag om budget och plan för kommande verksamhet.

§8

Ordförande och kassör äger rätt att teckna i föreningens namn, var och en för sig.
Styrelsen äger härutöver rätt att utse ytterligare tecknare i föreningens namn.

§9

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§10

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
Medlem som erlagt medlemsavgift senast en vecka före årsmötet och som personligen är närvarande har en röst. Vid lika röstetal avgör lotten.
Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske genom föreningens medlemsblad eller genom brev senast 14 dagar före mötet.

§11

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
 1. Fråga om alla närvarande är medlemmar samt upprättande av röstlängd.
 2. Fråga om årsmötet behörigen utlysts.
 3. Val av mötets ordförande.
 4. Val av mötets sekreterare.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens årsredovisning.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 10. Fråga om medlemsavgifter för kommande räkenskapsår.
 11. Fråga om ersättning till funktionärer.
 12. Fastställande av verksamhetsplan.
 13. Fastställande av budget.
 14. Fråga om antalet ordinarie ledamöter.
 15. Fråga om antalet styrelsesuppleanter.
 16. Val av styrelsens ordförande.
 17. Val av styrelsens ordinarie ledamöter.
 18. Val av styrelsens suppleanter.
 19. Val av revisor(er) samt suppleant(er).
 20. Val av valberedning.
 21. Val av övriga funktionärer.
 22. Motioner som inlämnats till årsmötet.
 23. Övriga frågor.

§12

Fri motionstid tillämpas. För beslut vid ordinarie årsmöte som kan få betydande ekonomisk eller principiell inverkan på föreningens verksamhet, skall dock ärendet anmälas till styrelsen minst sex månader i förväg och angivas i kallelsen.
Nominering av kandidater till ordinarie platser i styrelse och revision skall vara valberedningen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Uppstår vakans eller avsägelse efter nomineringstidens slut gäller dock fri nomineringstid. Valberedningen skall meddela styrelsen föreslagna kandidater senast fem dagar före årsmötet.

§13

Extra årsmöte hålles då styrelsen, revisorerna, årsmötet eller minst en tredjedel av medlemmarna begär detta. Ett extra årsmöte skall hållas inom två månader från begäran. Kallelse skall utgå enligt samma regler som till ett ordinarie årsmöte och anledningen till det extra årsmötet angivas.

§14

För ändring av antagna stadgar eller vid upplösning av föreningen skall beslut fattas med 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten varav minst det ena skall vara ordinarie.
 
© Föreningen Allmogegeten, om ej annat anges.