Allmogegetter - göingeget, jämtget, lappget
Föreningen | Allmogegetter | Bevarandet | Getskötsel | Länkar | Forum | Hem  
FÖRENINGEN   »Stadgar   »Plan och riktlinjer   »Avelsplan  

Plan och riktlinjer
för Föreningen Allmogegetens verksamhet som registerförande förening

1.Verksamhet

Föreningen Allmogegetens verksamhet är inriktad på information och utbildning, genbanksverksamhet, avel och djurhälsa samt medverkan till spermasamling av bockar för bevarandesyfte. Genbanksverksamheten är öppen för samtliga djurägare som håller allmogegetter. Informationen till medlemmarna sker huvudsakligen via föreningens kvartalstidskrift "Heidrun". Föreningen Allmogegeten är en ideell förening. Föreningen ska i enlighet med föreningens stadgar verka för att bevara och främja utvecklingen av tillräckligt stora populationer av allmogegetter. De raser som ingår i föreningens bevarandeprogram är Göingegetter, Jämtgetter och Lappgetter. En plan för avel med allmogegetter är upprättad och fastställd av Jordbruksverket.

2.Organisation

2.1 Föreningens sammansättning och styrelse

2.1.1 Föreningens sammansättning

Medlemmarna utgörs i huvudsak av djurägare som håller getter av de utrotningshotade raserna Göingeget, Jämtget och Lappget. Föreningen hade i december 2010 197 medlemmar.

2.1.2 Styrelse

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen utses av årsmötet i enlighet med föreningens stadgar.

2.2 Ekonomiska resurser

Föreningen Allmogegetens genbanksverksamhet och registrering finansieras med medlems- och serviceavgifter. Medlemsinformation och utbildning finansieras delvis med projektstöd inom Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013.

2.3 Beslut och överklagande

2.3.1 Beslut

Beslut som berör djurägare med anledning av deras deltagande i genbanksverksamhet och registrering av djur fattas av styrelsen.

2.3.2 Överklagande

Beslut med anledning av djurägares deltagande i genbanksverksamhet och registrering av djur kan överklagas till Statens jordbruksverk. Styrelsen skall därvid informera om att o beslutet kan överklagas om klaganden anser att ärendet ifråga inte handlagts i enlighet med gällande föreskrifter eller plan och riktlinjer, o överklagandet skall ske till Jordbruksverket i enlighet med 19 § Lag (2006:807) om kontroll av husdjur m.m. o vad en klagande har att iaktta, enligt 2§ lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter, för att ett överklagande skall kunna tas upp till prövning.

2.4 Förvaltningslagen

Föreningen Allmogegeten förbinder sig att i frågor som rör registrering av djurs identitet och härstamning tillämpa förvaltningslagen (1986:223) i frågor om parts rätt att få del av uppgifter om jäv samt motivering av och underrättelser om och överklagande av beslut.

3. Ickediskriminering och offentlighet

Principen om ickediskriminering gäller vid all tillämpning av verksamhet som anges i dessa plan och riktlinjer. Uppgifter om registrering och olika moment som ingår i detta ska vara offentliga.

4. Rasbeskrivning

Såväl Göingegeten, Jämtgeten och Lappgeten är övervägande vita med svart, grå eller brun teckning men även helsvarta djur förekommer. Vuxenvikten hos Göingegeten är i genomsnitt något högre än hos de båda andra raserna. Gemensamt för raserna är att de är gamla svenska husdjursraser som är mindre förädlade än dagens högmjölkande getter av svensk lantras. Alla raserna kännetecknas av god härdighet.

5. Identifiering av djur

5.1 Märkning av djur

Märkning av djur sker med produktionsplatsnummer och individuellt löpnummer i besättningen enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter.

5.2 Inhämtning av härstamningsuppgifter

Djurens härstamningsuppgifter inhämtas via intyg, s.k. genbanksintyg, som också utgör ansökningshandling för registerföring. Målet med genbanksverksamhet är att så många allmogegetbesättningar som möjligt var för sig skall utgöra tillförlitliga genbanker.

6. Genbanksverksamhet

Genbanksverksamhet är en form av härstamningskontroll som syftar till att säkerställa djurs renrasighet. Inom genbanksverksamheten registreras djurs identitet och härstamning i ett s.k. genbanksregister. Genom ett genbankskontrakt, upprättat mellan förening och enskilda djurägare, förbinder sig djurägare att bedriva avel efter dessa plan och riktlinjer och den av föreningen och Jordbruksverket godkända avelsplanen. Djurägare som vill bedriva genbanksverksamhet inom ramen för Föreningen Allmogegetens verksamhet, förbinder sig genom kontraktet med föreningen att
 • o bedriva avel med renrasiga djur,
 • o låta besiktiga sin djurhållning och anläggning om föreningen så begär,
 • o i första hand kontakta föreningen om djur måste avyttras.
 • o endast utfärda genbanksintyg för godkända registrerade genbanksdjur eller avkomma efter genbanksdjur och att sända utfärdade genbanksintyg till föreningen för kontrasignering.
Föreningen förbinder sig genom kontraktet att
 • o föra register över godkända genbanksbesättningar och genbanksdjur
 • o vara djurägarna behjälpliga i avelsarbetet och att
 • o tillhandahålla blanketter till djurägarnas genbanksverksamhet.

6.1 Genbanksintyg

Utfärdat genbanksintyg (härstamningsbevis) på av Jordbruksverket godkänt formulär skall innehålla uppgifter om
  o utfärdande förening och registrets namn,
 • o datum för utfärdande,
 • o identifieringsmetod,
 • o identitet,
 • o produktionsplatsnummer
 • o födelsedatum,
 • o ras,
 • o kön,
 • o ev. färgteckning och behorning,
 • o uppfödarens namn och adress,
 • o ägarens namn och adress samt
 • o identitetsnummer för djurets föräldrar samt far- och morföräldrar (gäller ej founder djur där man inte har denna information).

6.2 Tillsyn av genbanksverksamhet

Genbanksverksamheten övervakas genom stickprovskontroller. Kontrollerna utförs av styrelsen eller av styrelsen särskilt utsedda personer.

7. Registrering av djur

Registreringen av djur utförs av de av styrelsen utsedda genbanksansvariga.

7.1 Antal registrerade djur

2010 fanns det 280 göingegetter, (71 bockar och 209 getter). Effektiv population (Ne) var 212 djur. Det fanns 370 jämtgetter, (57 bockar och 313 getter) med en effektiv population på 193 djur samt 113 lappgetter, (34 bockar och 79 getter) med en effektiv population på 95 djur.

7.2 Krav för registrering

Föreningens styrelse ansvarar för att djur som registreras är renrasiga och att de tillhör den uppgivna rasen. Regler skall finnas för hur resultat som inte uppfyller föreskrivna krav på registrering skall behandlas så att de inte blir officiella.

7.3 Registrets förande

Djur registreras i ett register som förs av föreningen. Ett register förs för vardera rasen. Registret för respektive ras utgör föreningens officiella register över enskilda djur. Registreringen av djur i register utgörs av produktionsplatsnummer, identitetsuppgifter, namn- och adressuppgifter om uppfödare och ägare samt härstamningsuppgifter som kan följa hela vägen tillbaka till ursprungsdjuren (founders).
 
Föreningen för också ett register över enskilda medlemmar i föreningen. I detta register är godkända genbanksbesättningar registrerade med bokstaven J för Jämtget, G för Göingeget och L för lappget framför djurägarens namn.
 
Godkänd av Jordbruksverket 2007
 
© Föreningen Allmogegeten, om ej annat anges.